24 listopada 2020 roku – zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia, nastąpiła zmiana systemu raportowania danych. Aktualne informacje o statystykach dotyczących COVID-19 ukazują się w nowej formie na stronie gov.pl. w formie mapki z podziałem na województwa i powiaty. Mapka przedstawia dane dotyczące liczby przypadków na 10 tys. mieszkańców. Po kliknięciu w dane województwo otrzymujemy dostęp do danych na temat dziennych zakażeń, dziennych zgonów z podziałem na zgony z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Istnieje możliwość pobrania pliku z danymi.   Metodologia Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu […]

CZYM JEST WIELOLETNI PROGRAM wyznacza kierunki współpracy określa ramy współdziałania jest deklaracją chęci współpracy JST z NGO zapewnia ciągłość realizacji zadań ZASADY WSPÓŁPRACY pomocniczość suwerenność stron partnerstwo – równorzędność efektywność uczciwa konkurencja jawność równość szans zrównoważony rozwój CEL GŁÓWNY MISJA Rozwój współpracy Gminy i organizacji pozarządowych jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych. WIZJA Rozwój społeczeństwa obywatelskiego przejawiająca się coraz większą aktywnością mieszkańców w angażowaniu się we wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy wpływa znacząco na poczucie sprawczości członków społeczności lokalnej. 3 PŁASZCZYZNY OSIAGNIĘCIA CELU GŁÓWNEGO dialog wsparcie finansowe wsparcie pozafinansowe 3 CELE SZCZEGÓŁOWE Rozwój […]

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Informujemy, że  LXX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz,  odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 12.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line. Link do sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA/videos

Przedsiębiorcy! Zachęcamy do zapoznania się z AKTUALIZOWANĄ listą najbliższych bezpłatnych webinarów współorganizowanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

Uprzejmie informuję, że  LXX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II Odczytanie porządku obrad. III Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. IV Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym. V Informacja o zakończonej inwestycji – modernizacja oczyszczalni ścieków w Rawiczu. VI Podjęcie uchwał w sprawach: 1/ wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Rawicz-Sarnówka, Rawicz-Wydawy i Rawicz-Dębno Polskie, 2/ podwyższenia kryterium dochodowego […]

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie Nagrody Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do składania wniosków o Nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zasady przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Burmistrza Gminy Rawicz oraz ich wysokość reguluje uchwała nr XII/136/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury reguluje sprawy przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Burmistrza Gminy Rawicz oraz ich wysokość. […]

IMGW-PIB OSTRZEGA:MARZNĄCE OPADYod godz. 00:00 23 listopada do godz. 9:00 23 listopada;ŚLISKIE DROGI WIATRod godz. 11:00 23 listopada do 02:00 24 listopada; prędkość do 40 km/h, w porywach do 85 km/h Wszystkie reakcje:11

W związku z opracowywaną koncepcją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024–2026 Centrum Usług Społecznych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do ustalenia działań w ramach Programu. Link do ankiety w formie elektronicznej: https://forms.gle/M7JGf4j4mmR1TYcj7 Na stronie CUS znajdą Państwo także tradycyjną wersję ankiety do wydruku https://cusrawicz.pl/index.php?menu=1#3086 Zachęcamy do włączenia się w tworzenie Programu poprzez wypełnienie ankiety.

IMGW-PIB OSTRZEGA:OBLODZENIEod godz. 16:00 21 listopada do godz. 9:00 22 listopada;temp. minimalna do -4 st.przy gruncie do -6 st.ŚLISKO Wszystkie reakcje:11

Aktualności ogłoszenia - ogólne herb gmina

Na zlecenie Gminy Rawicz został opracowany projekt dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rawicz”. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe’’ jest dokumentem kierunkowym w zakresie planowania energetycznego na obszarze gminy i określają ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie tych mediów. W projekcie dokumentu zostały również przedstawione możliwości rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem energii wytwarzanej w źródłach kogeneracyjnych i odnawialnych. Dokument określa także zakres współpracy z sąsiednimi gminami. OBWIESZCZENIE AKTUALIZACJA

GCZK Rawicz informuje: MGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY woj. wielkopolskie 21 listopada w godz. 13:00-21:00 ŚLISKIE DROGI Wszystkie reakcje:11